IMG_20210822_115708
IMG_20210822_115619
895_9546
894_9484
Semla
previous arrow
next arrow

Vår tro

1. Bibeln

Bibeln är Guds Ord till mänskligheten och tillämpbart i varje kultur och tidsålder. Bibeln är nedskriven av människor ledda av den Helige Ande. Endast bibeln, uppenbarad av den Helige Ande, är grunden för den kristna läran. All annan uppenbarelse är underställd bibeln.

2. Gud

Gud är alltings skapare, uppehållare och ursprung, bade av den fysiska och den andliga världen. Gud är En, men uppenbarad i tre personer; Fadern, Sonen och den Helige Ande. Gud är alltigenom ljus, inget mörker finns i honom.

3. Jesus Kristus

Jesus Kristus av Guds Son, avlad av den Helige Ande född av jungfru Maria, fullkomlig människa och fullkomlig Gud. Han är sänd i världen för att genom sin död på korset ta människosläktets synd, och därigenom rädda undan domen var och en som sätter tro till hans försoningsdöd. Satans makt och förbannelse över människosläktet har brutits genom Jesu lydnad i sin död på korset. Enbart genom Honom finns räddning och befrielse.

Jesus uppstod från de döda på tredje dagen, blev upptagen till himlen och sitter på Faderns högra sida. Jesus ska återkomma fysiskt och synligt till jorden i denna tidsålders avslutning. Jesus ska också vid tidens slut döma alla människor.

Jesus är Guds Messias, Kristus kommen i världen. Varje annan så kallad Kristus är en falsk sådan inspirerad av antikrists ande.

4. Den Helige Ande

Den Helige Ande är sanningens ande, sänd i världen för att uppenbara sanningen om synd, om dom och om rättfärdighet. Den Helige Ande är given till de troende att vara en hjälpare samt att utrusta med kraft och nådegåvor och skickliggöra dem för tjänst i Guds rike. Den Helige Ande är given till församlingen och verksam i den allt ifrån den första pingstdagen till dess tidsålders slut.

5. Människan

Människan är skapad till Guds avbild för att leva i hans ge,enskap av fri vilja, satt till huvudansvarig för den fysiska skapelsen.

Människan kom in under Satans makt och auktoritet när hon i full förståelse gjorde uppror mot Gud genom olydnad i syndafallet. Konsekvenserna blev evig död, skilsmässa från Gud, och hon kom under Guds dom. Genom Adams synd kom hela människosläktet samt resten av skapelsen in under dessa konsekvenser. Det är förelagt människan att en gång dö och sedan dömas.

6. Evangelium – Frälsning

Genom att Jesus,Guds Son, med gudomlig natur blev född in i det mänskliga släktet med en sann mänsklig natur, kunde Han som representant för hela människosläktet bära all dess synd och skuld och ta straffet för den genom sin död på korset. Genom försoningsdöden bröts Satans makt och auktoritet över människosläktet med alla dess konsekvenser. Därigenom öppnades vägen tillbaka till Gud för varje människa som omvänder sig och tror på Jesu död och uppståndelse, och bekänner Jesus som Herre.

7. Dopet

Dopet är det yttre tecknet på ingång och delaktighet i det nya förbundet, och således en bekännelsehandling bade inför människor och inför andevärlden. Dopet är också en yttre bekräftelse av en inre verklighet i den troendes liv, död från det gamla gudsfrånvända livet och uppståndelse till ett nytt liv i gemenskap med Gud genom den Helige Andes inneboende.

Dopet förutsatter hjärtats tro på Jesus Kristus Guds Son, Hans försoningsdöd på korset, och uppståndelse från de döda.

8. Församlingen

Församlingen utgörs av alla de som bejakat Guds kallelse till frälsning genom tro på Jesu död och uppståndelse. Församlingen är boning for Guds närvaro på jorden. Församlingen är kallad av Gud och smord med den helige Ande till att för alla folk, stammar och tungomål förkunna evangelium samt demonstrera dess kraft genom befrielse, helande och upprättelse från syndafallets alla konsekvenser.

I vissa fall används cookie-filer på vår webbsida. Genom att fortsätta använda denna webbsida godkänner du att cookie-filer används.  Läs mer